Govern municipal divendres 13 agost 2021

Activat el Pla d’Actuació Municipal per a risc d’incendis forestals en fase d’ALERTA


Autor: argençola

Mentre duri la situació meteorològica actual

Activat el Pla d’Actuació Municipal per a risc d’incendis forestals en fase d’ALERTA Autor: argençola

En el dia d’avui, s’ha dictat decret d’alcaldia núm, 2021/49 el qual es transcriu del seu tenor literal

“DECRET DE L’ALCALDE ACCTAL PER ACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A RISC D’INCENDIS FORESTALS EN FASE D’ALERTA

Atesa la informació que, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, han fet arribar al nostre municipi.

Vist el greu risc d'incendi forestal per la situació meteorològica existent.
Vist que s'ha activat la fase d’alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).

Vist que s'ha activat el nivell 3 del Pla ALFA al nostre municipi.
Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal.
Per aquest motiu, fent ús de les facultats que ens confereix la legislació vigent

D EC R E T O
Primer. Activar el Pla d’Actuació Municipal per a risc d’incendis forestals en fase d’ALERTA mentre duri aquesta situació, que contempla, entre altres accions, les mesures de prevenció següents:
a) La transmissió dels avisos pertinents.
b) La constitució immediata del comitè d'emergència del pla, si escau.
c) L'ordre de mobilització dels grups d'actuació, si escau.
d) La comunicació de l'activació del pla al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat).
e) L'avís a la població,

Segon. Notificar el contingut d’aquest Decret al CECAT, a les persones i serveis implicats i publicar el present Decret a l’e-tauler (tauler electrònic), a la web municipal i fer-ne la màxima difusió possible.”

Argençola a 13 d’agost de 2021.
Josep Albareda Franquesa
Alcalde acctal.Etiquetes: risc incendis forestalsHo vols compartir?