Govern municipal divendres, 29 de Octubre de 2021

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola
cartell Convocatòria Ple extraordinari
cartell Convocatòria Ple extraordinari Foto: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 29 d’octubre de 2021 a les 8:00h del mati , al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2022.

2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 2/2021.

Argençola a 27 d’octubre de 2021.
El BatlleEtiquetes: ple extraordinari argençolaHo vols compartir?