Govern municipal dimarts, 2 de Novembre de 2021

Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals 2022


Autor: argençola

A exposició pública durant 30 dies

ajuntament d'argençola
ajuntament d'argençola Foto: ajuntament d'Argençola

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 29 d’octubre de 2021, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
• Ordenança fiscal núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles.
• Ordenança fiscal núm. 2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
• Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
• Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
• Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
• Ordenança fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
• Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
• Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
• Ordenança fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
• Ordenança fiscal núm. 11 Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua .
• Ordenança fiscal núm 13 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
• Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
• Ordenança fiscal núm. 15 Reguladora de la Taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública.
• Ordenança fiscal núm. 19 Reguladora de la taxa per a l’ús i l’ocupació d’espais públics de titularitat municipal i l’ús massiu dels camins de titularitat municipal.

Tercer - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Argençola a 29 d’octubre de 2021.
Gumersind Parcerisar Serra
Batlle


ANUNCI-BOP-APROVACIO-INICIAL-ORDENANCES-2022.pdfEtiquetes: ordenances fiscals argençolaHo vols compartir?