Govern municipal divendres, 18 de Febrer de 2022

Aprovació de la modificació de crèdit


Autor: argençola

A exposició pública durant 15 dies

Aprovació  de la modificació de crèdit
Aprovació de la modificació de crèdit Foto: argençola

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 7 de febrer de 2022, va aprovar inicialment l'expedient número 01/2022 de modificació de crèdit, modalitat suplement de crèdit i crèdit extraordinari, del pressupost vigent.

De conformitat amb l'establert als articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic per un termini de 15 dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP, als efectes de que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que considerin oportunes. En el supòsit de no produir-se'n, s'entendrà definitivament aprovat.

Argençola, 11 de febrer de 2022
Gumersind Parcerisas Serra
El BatlleEtiquetes: aprovació modificació crèdit argençolaHo vols compartir?