Govern municipal dijous, 17 de Març de 2022

Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre l’impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana


Autor: argençola

A exposició pública durant 30 dies

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

L’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de febrer de 2022, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre l’impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre l’impost de l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils per tal que pugui ser examinat a la secretaria municipal i puguin formular-s’hi les al·legacions que es considerin escaients. La informació pública s’anunciarà mitjançant edictes en el BOP, en el tauler d’anuncis municipal i a la pagina web www.argencola.cat.

TERCER. En el cas que no s’hi presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu i es procedirà directament a la publicació íntegra del seu text refós.

Argençola a 11 de febrer de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra.
Batlle

Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre l’impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana - Argençola
Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre l’impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Autor: argençola


Etiquetes: modificació ordenances fiscals argençolaHo vols compartir?