Govern municipal dimecres, 20 de Abril de 2022

Projecte d’obres de canvi d’ús de l’antic ajuntament a habitatge


Autor: argençola

A exposició pública per un termini de 30 dies hàbils

Projecte d’obres de canvi d’ús de l’antic ajuntament a habitatge
Projecte d’obres de canvi d’ús de l’antic ajuntament a habitatge Foto: argençola

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, en sessió ordinària de data 6 d’abril de 2022, ha aprovat inicialment el projecte d’obra municipal “ Canvi d’ús d’oficina a habitatge unifamiliar en cantonada testera de l’edifici de l’antic Ajuntament”, redactat per l’arquitecta Sra. Núria Jornet Ribas, amb un pressupost d’execució per contracte de 80.900,39€ IVA inclòs.

D’acord amb l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i activitats i serveis del sens locals, i l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, a fi que es pugui examinar i formular les reclamacions i al·legacions que s’escaiguin durant el termini de 30 dies hàbils, comptadors de des l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP, el projecte es pot consultar íntegrament a l’e-tauler de la seu electrònica i a l’adreça www.argencola.cat.

El projecte també es pot consultar presencialment a les oficines municipals els dies feiners de 9:00h a 14:00h.

Argençola a 14 d’abril de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle

Projecte d’obres de canvi d’ús de l’antic ajuntament a habitatge - Argençola
Projecte d’obres de canvi d’ús de l’antic ajuntament a habitatge
Autor: argençola


Etiquetes: projecte obres argençolaHo vols compartir?