Govern municipal divendres, 6 de Maig de 2022

Aprovació definitiva de la modificació Ordenança Fiscal 2022


Autor: argençola

Ordenança Fiscal núm. 4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Aprovació definitiva de la modificació Ordenança Fiscal 2022
Aprovació definitiva de la modificació Ordenança Fiscal 2022 Foto: argençola

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 7 de febrer de 2022 aprovà provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre l’impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de la OOFF reguladora sobre l’impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana així com el seu text refós

SEGON- Els acords definitius en matèria d’ aprovació i modificació, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de la ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra l’aprovació de les Ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Argençola a 3 de maig de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


Ordenança-fiscal-num-4-Argençola-2022-BOP.pdfEtiquetes: ordenances fiscals argençolaHo vols compartir?