Govern municipal dilluns, 3 de Octubre de 2022

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Dimecres 5 d’octubre de 2022 a les 19:00h

Convocatòria Ple ordinari
Convocatòria Ple ordinari Foto: argençola

El Batlle de la Corporació mitjançant resolució núm: 2022/71 de data 03/10/2022 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 5 d’octubre de 2022 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada:
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 6 de juliol de 2022 ( acta 05/2022) I Ple sessió extraordinària urgent de data 30 de setembre de 2022 (acta 06/2022)
2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 45/2022 al 70/2022
3.- Ratificació del Decret Alcaldia núm. 68/2022 , aprovació treball tècnic i sol·licitud de subvenció seguretat viària en els nuclis urbans.
4.- Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general de l’exercici 2021.
5.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2023.
6.- Aprovació, si s’escau, del document Únic de Protecció Civil Municipal d’Argençola (DUPROCIM).
7.- Aprovació, si s’escau de la proposta de nomenament de Jutge de Pau titular d’Argençola.
8.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de nomenament de Jutge de Pau substitut d’Argençola.
9.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 06/2022.
10.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores per a la selecció de personal laboral fix per a cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va.
11.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores per a la selecció de personal laboral fix per a cobrir un lloc de treball de peó – operari polivalent.
12.- Aprovació, si s’escau de la moció en defensa de a crema de restes vegetals als camps de conreu.
13.- Precs i preguntesEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?