Govern municipal dijous, 24 de Novembre de 2022

Aprovació inicial del projecte d’obra municipal 'Projecte bàsic i executiu per la reforma de la Sala Polivalent d’Argençola'


Autor: argençola

El pressupost d’execució per contracte és de 102.315,95€ IVA inclòs. A exposició pública durant 30 dies

Aprovació inicial del projecte d’obra municipal 'Projecte bàsic i executiu per la reforma de la Sala Polivalent d’Argençola'
Aprovació inicial del projecte d’obra municipal 'Projecte bàsic i executiu per la reforma de la Sala Polivalent d’Argençola' Foto: argençola

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, en sessió extraordinària de data 28 d’octubre de 2022, ha aprovat inicialment el projecte d’obra municipal “Projecte bàsic i executiu per la reforma de la Sala Polivalent d’Argençola” redactat per l’arquitecte Sra. Núria Jornet Ribas , amb un pressupost d’execució per contracte de 102.315,95€ IVA inclòs.

D’acord amb l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i activitats i serveis del sens locals, i l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, a fi que es pugui examinar i formular les reclamacions i al·legacions que s’escaiguin durant el termini de 30 dies hàbils, comptadors de des l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP, el projecte es pot consultar íntegrament a l’e-tauler de la seu electrònica i a l’adreça www.argencola.cat.

El projecte també es pot consultar presencialment a les oficines municipals els dies feiners de 9:00h a 14:00h.

Argençola a 18 de novembre de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


06.-ANUNCI-APROVACIO-PLEC-I-LICITACIO-PUBLICAT-AL-BOP.pdfEtiquetes: projecte reforma sala polivalent Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i AlbarellsHo vols compartir?