Govern municipal dilluns, 26 de Juny de 2023

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola

Dimecres 28 de juny a les 19:00h

Convocatòria Ple extraordinari
Convocatòria Ple extraordinari Foto: argençola

En ús de les facultats que em confereix l’article 51 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco als membres del Ple a la Sessió extraordinària, que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2023 a les 19:00h del vespre, al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.
Amb el següents punts de l’ORDRE DEL DIA:

1.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia següents:
• Resolució Alcaldia núm. 2023/55 nomenament Tinent d’Alcalde
• Resolució Alcaldia núm. 2023/56 nomenament i distribució Regidories
• Resolució Alcaldia núm. 2023/23 liquidació pressupostaria exercici 2022.

2.- Aprovació, si s’escau, del règim de sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament

3.- Aprovació, si s’escau, de la Creació de la Comissió Especial de Comptes

4.- Aprovació, si s’escau, de la designació de representants municipals a ens i òrgans col·legiats

5.- Aprovació, si s’escau, de les assignacions econòmiques per assistències plens i comissió de comptes.

6.- Aprovació, si s’escau, aprovació si s’escau de les delegacions del Ple a l’Alcaldia.

7.- Aprovació, si s’escau, canvi perceptor subvencions per compensacions a càrrecs electes 2023

8.- Sorteig membres mesa electoral eleccions a les Corts Generals de data 23 de juliol de 2023.

Argençola a 26 de juny de 2023.
Francesc Ferrer Alegre
BatlleEtiquetes: ple extraordinari argençolaHo vols compartir?