Govern municipal divendres, 16 de Febrer de 2024

Aprovació del pressupost i plantilla de l’exercici 2024


Autor: argençola
Aprovació del pressupost i plantilla de l’exercici 2024
Aprovació del pressupost i plantilla de l’exercici 2024 Foto: argençola

Anunci de l'Ajuntament d'Argençola d'aprovació definitiva del pressupost 2024.
En compliment de l'establert en l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i atès que durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació inicial adoptat en data 20 de desembre de 2023 d'aprovació del pressupost per a l'exercici 2024 i la plantilla de la corporació.

Adjuntem el pressupost i la plantilla de l'exercici 2024 aprovats.


09-Edicte-aprovacio-definitiva-pressupost-2024.pdfEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?