Municipi dimarts, 21 de Maig de 2024

Oberta la convocatòria del procés de selecció per a una plaça fixa de brigada


Autor: argençola
Oberta la convocatòria del procés de selecció per a una plaça fixa de brigada
Oberta la convocatòria del procés de selecció per a una plaça fixa de brigada Foto: argençola

L’Ajuntament d’Argençola ha publicat una oferta d’ocupació per a la selecció d’una plaça de peó de brigada d’obres i serveis, en règim laboral fix per a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Argençola

L’oferta és per a un lloc de treball amb una jornada laboral de matins de 9:00h a 16:00h ( amb disponibilitat per urgències o modificació del torn assignat), i una retribució bruta mensual de 1.530,00€ (a 12 pagues).

Les funcions bàsiques del lloc de treball són realitzar els treballs de suport als oficials i a les tasques de la brigada d'obres en el desenvolupament de les seves funcions; executar tasques bàsiques en manteniment d’obres d’edificis (de fusta, forja i pintura), instal·lacions, mobiliari urbà i via pública municipal; donar suport en el muntatge de tarimes i altres instal·lacions per poder desenvolupar les seves tasques; utilitzar les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment; conduir el vehicles assignats per al transport de membres de la brigada i/o materials; puntualment, realitzar treballs amb el camió-cistella a alçades de fins a 17 metres; col·laborar en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures necessàries per al
desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments; realitzar trasllats de materials, tant els propis de la feina com d'aquells que li puguin encarregar; donar suport en el desenvolupament de les tasques, tant en situacions d’emergència com en puntes de treball o quan així siguin requerits; vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals; adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació; i finalment, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Podeu consultar tots els requisits dels aspirants i el criteri de presentació de sol·licituds al document adjunt.
Hi ha temps per presentar-se fins el 7 de juny 2024.


04.-ANUNCI-APROVACIO-BASES.pdfEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?