Societat dijous, 20 de Juny de 2024

Exposició pública: Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2023


Autor: argençola
Exposició pública: Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2023
Exposició pública: Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2023 Foto: argençola

ANUNCI
Confeccionat el Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2023, i informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, se sotmet a exposició pública per un termini de quinze, segons estableix l'article 212.3 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals amb l'objecte de què es puguin formular observacions i reclamacions. En el supòsit de no formular-se'n el Compte General es portarà a consideració del Ple per a la seva aprovació.

Argençola a 20 de juny de 2024.


ANUNCI--APROVACIO-COMPTE-GENERAL-.pdfEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?