Govern municipal
dimarts 12 maig 2015 Argençola

Catàleg de masies i cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable del municipi d’Argençola

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A informació pública pel termini de 30 dies hàbils per a presentar al·legacions o observacions
 
Argençola presenta el catàleg de masies i cases rurals - Argençola
Argençola presenta el catàleg de masies i cases rurals - Argençola
Autor: Jaume Enrich
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 2 d’abril de 2014, va aprovar inicialment el “Catàleg de masies i cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable del municipi d’Argençola, d’acord amb les disposicions de l’article 47.4 del TRLUC i amb els requisits fixats als article 93 i 94 del Decret 305/2006.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, amb un dels diaris d’abast comarcal i a la web municipal, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Durant el termini d’informació pública es podrà consultar l’expedient a les oficines d’aquest ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Argençola a 12 de maig de 2015.
Jaume Teixé Aribau
Alcalde acctal

Índex plànols
0.- Document comprensiu
1.- Situació 1:50.000
2.- Localització sobre base cartogràfica 1:17.000
3.- Localització sobre ortofotomapa 1:17.000
4.- Localització sobre ortofotomapa any 1956 1:17.000
5.- Localització sobre planejament urbanístic municipal 1:17.000
6.- Localització sobre planejament urbanístic territorial 1:17.000
7.- Localització sobre vies de comunicació 1:17.000
8.- Localització sobre cadastre 1:17.000
9.- Localització sobre topografia volumètrica 1:17.000
10.- Localització sobre mapa de pendents superiors al 20% 1:17.000
11.- Localització sobre mapa de riscos geològics 1:17.000
12.- Localització sobre mapa de riscos d’incendis 1:17.000
13.- Localització sobre mapa d’hàbitats 1:17.000
14.- Localització sobre mapa d’hàbitats d’interès comunitari 1:17.000
15.- Memòria, normativa i fitxes (40Mb)


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet