Govern municipal divendres, 20 de Gener de 2017

Plec de clàusules i licitació de les obres de reparació dels trams de camins afectats al TM d’Argençola pels aiguats


Autor: argençola

Aprovat pel Ple de la Corporació el 20 de gener de 2017

Plec de clàusules i licitació de les obres de reparació dels trams de camins afectats al TM d’Argençola pels aiguats
Plec de clàusules i licitació de les obres de reparació dels trams de camins afectats al TM d’Argençola pels aiguats Foto: Ramon Sunyer

ANUNCI DE L’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES I DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER ACTUAR ALS TRAMS DELS CAMINS AFECTATS PELS AIGUATS DELS 2 I 3 DE NOVEMBRE DE 2015: CAMÍ A CAL CASETA, CAMÍ A CAL PRIM, CAMÍ A CAL MANEL, PAS a NIVELL d’ALBARELLS, CAMÍ DEL MOLÍ.


El 20 de gener de 2017, el Ple de la Corporació, per unanimitat, ha aprovat el Plec de Condicions Econòmiques, Jurídiques i Administratives, que ha de regir la licitació, mitjançant Procediment Obert simplificat, de les obres de reparació dels trams de camins afectats al TM d’Argençola pels aiguats dels 2 i 3 de novembre de 2015. D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, i la Directiva Comunitària 2014/24 .

Entitat adjudicadora
AJUNTAMENT D’ARGENÇOLA
Dependències Municipals (dimarts a divendres 09:00 – 13:00):
Plaça Lluís Mª Xirinacs s/núm. 08717 Argençola
Telèfon: 93 809 20 00
Direcció internet perfil del contractant

Objecte del contracte
Actuació als trams dels camins afectats pels aiguats dels 2 i 3 de novembre de 2015 al TM d’Argençola: Camí a Cal Caseta, Camí a Cal Prim, Camí a Cal Manel, Pas a Nivell d’Albarells, i Camí del Moli.

Descripció de l’obra:
Netejar, esbrossar, adequar la base del ferm del pas sobre la riera, realitzar els sanejaments, el reperfilament de la llera, etc a fi de restablir els accessos i la viabilitat a camins i camps de conreu

Lloc d’execució: TM Argençola

Termini execució: 21 dies des de l’endemà de la formalització del contracte.

Tramitació i procediment d’adjudicació
Tramitació ordinària, no subjecta a regulació harmonitzada.
Procediment obert amb un criteri de valoració.
Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars.

Valor estimat del contracte (sense IVA) : 55.209,26€

Pressupost base de licitació
Import net: 55.209,26€
IVA (21%): 11.593,94€
Import total: 66.803,20€

Garanties exigides
Només definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA.

Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera:
Volum mitjà de negoci darrers 3 anys: Mínim: 56.000 €

Solvència tècnica i professional
Experiència 3 anys obra civil: obra hidràulica, estabilització talussos, moviments de terra, i infraestructures de servei.
Relació 3 obres executades en el curs dels darrers 5 anys, avalada amb certificat de bona execució.

Presentació de les ofertes (Clàusula 11 Plec de Condicions Administratives Particulars):
Data límit de presentació: 7 de febrer de 2017 fins les 13hores.
Lloc de presentació
A l’Ajuntament (dimarts a divendres de 09:00 a 13:00h)
A l’oficina de Correus (cal comunicar a l’ajuntament l´ús d’aquest mitjà el dia de presentació)
Per mitjans electrònics: email
Modalitat de presentació
En dos sobres. Sobre 1 Documentació administrativa i Sobre 2 Proposicions Econòmiques
Admissió de variants: No

Obertura de les ofertes
Ajuntament d’Argençola.
L’obertura del sobre 2 tindrà lloc el dia 10 de febrer a partir de les 09:00
ANUNCI CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ

Documents
01.PCAC-RIERADES PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
03.PCAC-RIERADES ANNEX (5):QUADRE DE VALORACIÓ DE LES MILLORES PROPOSADES
02.PCAC-RIERADES-ANNEXES i MODELS DOCUMENTACIÓ (Word)

Argençola, 20 de gener de 2017

Toni Lloret Grau
BatlleEtiquetes: plec clàuseles licitació obres camins argençolaHo vols compartir?