Govern municipal dimecres, 17 de Abril de 2019

Aprovació inicial del Reglament d'usos dels locals municipals d’Argençola


Autor: argençola

A exposició pública durant el termini de trenta dies hàbils

Activitats esportives al Local Social d'Argençola
Activitats esportives al Local Social d'Argençola Foto: Ajuntament d'Argençola

El Ple de l'Ajuntament d’Argençola, en la sessió de data 3 d’abril de 2019, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament d'usos dels locals municipals d’Argençola, sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals de dilluns a divendres , entre les 9:00 i les 14:00h hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província, a pàgina web www.argencola.cat i a l’e-tauler i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

Argençola a 9 d’abril de 2019.

Marina Berenguer
Regidora de Cultura

Local social de Porquerisses - Porquerisses
Local social de Porquerisses
Autor: Ramon Sunyer

Reglament-d-us-locals-socials-argençola.pdfEtiquetes: reglament usos locals socials argençolaHo vols compartir?