Govern municipal dimecres, 11 de Novembre de 2020

Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)


Autor: argençola

Exceptuant les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar ( tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum

Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica))
Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)) Foto: argençola

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, reunit en sessió extraordinària de data 10 de novembre de 2020, va aprovar, per unanimitat , suspendre pel termini d’1 any, de conformitat amb l’establert per l’art 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes i l’atorgament de llicència i/o autoritzacions d’edificació, instal·lació o ampliació relatius a activitats i usos de producció d’energies renovables ( eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions així com d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament urbanístic municipal ( Normes de Planejament Urbanístic del municipi d’Argençola) per a la ordenació dels usos i instal·lacions de producció d’energies renovables ( eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable del terme municipal d’Argençola.

L’àmbit territorial de la suspensió correspon a tot el sòl no urbanitzable del municipi d’Argençola , d’acord amb el plànol de delimitació que consta com annex a la corresponent documentació tècnica de la suspensió.

Queden exceptuades de la suspensió les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar ( tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum.

Contra l’acord de suspensió de llicències, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació; alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament en dies hàbils i hores d’oficina ( Plaça Lluis Maria Xirinacs s/n 08717 – Argençola )i a la web municipal www.argencola.cat .

Argençola a 10 de novembre de 2020.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle

Documents


ANUNCI PUBLICAT AL BOP
CERTIFICAT ACORD DE PLE
MEMÒRIA SUSPENSIÓ DE TRAMITACIÓ DE RENOVABLES EN SNU

Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)) - Argençola
Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica))
Autor: argençola


Etiquetes: suspensió llicències energies renovables parcs eòlics argençolaHo vols compartir?