Govern municipal
dimecres 11 novembre 2020 Argençola

Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
Exceptuant les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar ( tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum
 
Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)) - Argençola
Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)) - Argençola
Autor: argençola
Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)) - Argençola
Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)) - Argençola
Autor: argençola
El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, reunit en sessió extraordinària de data 10 de novembre de 2020, va aprovar, per unanimitat , suspendre pel termini d’1 any, de conformitat amb l’establert per l’art 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes i l’atorgament de llicència i/o autoritzacions d’edificació, instal·lació o ampliació relatius a activitats i usos de producció d’energies renovables ( eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions així com d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament urbanístic municipal ( Normes de Planejament Urbanístic del municipi d’Argençola) per a la ordenació dels usos i instal·lacions de producció d’energies renovables ( eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable del terme municipal d’Argençola.

L’àmbit territorial de la suspensió correspon a tot el sòl no urbanitzable del municipi d’Argençola , d’acord amb el plànol de delimitació que consta com annex a la corresponent documentació tècnica de la suspensió.

Queden exceptuades de la suspensió les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar ( tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum.

Contra l’acord de suspensió de llicències, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació; alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament en dies hàbils i hores d’oficina ( Plaça Lluis Maria Xirinacs s/n 08717 – Argençola )i a la web municipal www.argencola.cat .

Argençola a 10 de novembre de 2020.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle

Documents

ANUNCI PUBLICAT AL BOP
CERTIFICAT ACORD DE PLE
MEMÒRIA SUSPENSIÓ DE TRAMITACIÓ DE RENOVABLES EN SNU


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet