Govern municipal dijous, 24 de Febrer de 2022

Anunci sobre una sol·licitud de llicència municipal d’obres per la construcció d’un femer


Autor: argençola

A informació pública pel termini de 20 dies

Anunci sobre una sol·licitud de llicència municipal d’obres per la construcció d’un femer
Anunci sobre una sol·licitud de llicència municipal d’obres per la construcció d’un femer Foto: argençola

Amb registre d’entrada núm. 001159-2 Albarells Agrícola S.l. ha sol·licitat llicència municipal d’obres per la construcció d’un femer al polígon 2 parcel.la 116 al T.M. d’Argençola. En compliment d’allò que disposa l’article 58 del Decret 64/2014., de 13 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el projecte sotmet a informació pública pel termini de 20 dies.

El projecte es pot consulta a les oficines municipals el dies laborables de 9h a 13h, durant el termini d’informació publica a comptar des de la darrera publicació d’aquest anuncis que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de que els possibles interessat puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin pertinents.

Argençola a 21 de febrer de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
BatlleEtiquetes: llicència d'obres femer albarells argençolaHo vols compartir?