Govern municipal divendres, 6 de Maig de 2022

Projecte d’obra municipal al Casal de Clariana


Autor: argençola

A exposició pública per un termini de 30 dies hàbils

Projecte d’obra municipal al Casal de Clariana
Projecte d’obra municipal al Casal de Clariana Foto: argençola

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, en sessió ordinària de 5 de maig de 2022, ha aprovat inicialment el projecte d’obra municipal “ Projecte bàsic i executiu tancament de façana de pati cobert existent per ampliació i adequació interior del Casal de Clariana”, redactat per l’arquitecte Sr. Oriol Brufau Torrents , amb un pressupost d’execució per contracte de 123.234,58€ IVA inclòs.

D’acord amb l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i activitats i serveis del sens locals, i l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, a fi que es pugui examinar i formular les reclamacions i al·legacions que s’escaiguin durant el termini de 30 dies hàbils, comptadors de des l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP, el projecte es pot consultar íntegrament a l’e-tauler de la seu electrònica i a l’adreça www.argencola.cat.

El projecte també es pot consultar presencialment a les oficines municipals els dies feiners de 9:00h a 14:00h.

Argençola a 5 de maig del 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle

Documents
ANUNCI PUBLICAT AL BOP
0 PBE Clariana
1 Estudi Bàsic SS
2 VISADO 2104032 Projecte V12042022Etiquetes: projecte obres casal clariana argençolaHo vols compartir?