Govern municipal dimarts, 23 de Juny de 2020

Anunci llicència municipal d’obres Acrecienta S.l.


Autor: argençola

A exposició publica pel termini de 20 dies

Anunci llicència municipal d’obres Acrecienta S.l.
Anunci llicència municipal d’obres Acrecienta S.l. Foto: argençola

Acrecienta S.l., ha sol·licitat llicència municipal d’obres, per al canvi d’ús d’edificació existent per tal d’iniciar l’activitat de gallines de posta ecològiques , el que inclou la construcció d’un femer de 100m2 i la instal·lació de dues sitges al polígon 2 parcel. 118 del T.M. d’Argençola. En compliment d’allò que disposa l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual, s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el projecte es sotmet a exposició publica pel termini de 20 dies.

El projecte es pot consultar a les oficines municipals el dies laborables de 9h a 13h, durant el termini d’informació publica a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin pertinents.


Argençola a 22 de juny de 2020.

DOCUMENTS
ACRECIENTA PROJECTE
ACRECIENTA ESTUDI INTEGRACIO PAISATGISTICA
ACRECIENTA PLANOLSEtiquetes: llicència obres acrecienta argençolaHo vols compartir?